Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê Toán - Trần Diên Hiền (chủ biên)

Dưới đây là Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất thống và thống kê Toán bao gồm 3 chủ đề trình bày nội dung về các biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, thống kê toán,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.