Giáo trình Xác định kháng sinh thông thường - Nguyễn Đức Dương (chủ biên)

Giáo trình Xác định kháng sinh thông thường nhằm giúp người học có khả năng nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh thông thường dùng trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn cho vật nuôi và vệ sinh thực phẩm cho động đồng. Mô đun được xay dựng trên cơ sở phân tích nghề, phân tích công việc, mỗi công việc gồm nhiều bước công việc liên quan đến nhau và được bố trí thành một bài học.