Một số giải pháp về quản lý nhà nước cho du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long trong nền kinh tế thị trường

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, ngành du lịch đã đạt được một số thành tựu nhất định cũng do đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước. Bên cạnh thành quả đạt được thực tiễn đang đặt ra những vấn đề bức bách nếu không giải quyết sẽ làm cản trở bước phát triển chung của Vùng.