Một số sai lầm của sinh viên khi tiếp cận, vận dụng khái niệm biến ngẫu nhiên và giải pháp

Bài viết phân tích những sai lầm thường gặp của SV, từ đó vận dụng thuyết kiến tạo để nghiên cứu nguyên nhân của các sai lầm và đề xuất các giải pháp nhằm giúp SV sửa chữa những sai lầm này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)