Phân tích khái niệm trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học thông qua việc giải một số bài toán thực tiễn

Bài báo nêu lên sự cần thiết của việc hiểu rõ các khái niệm khi áp dụng giải một số bài toán thực tiễn trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học. Bài viết đưa ra một số gợi ý khi phân tích các khái niệm nhằm làm rõ ý nghĩa ứng dụng, giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đồng thời đưa ra một số ví dụ minh họa.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)