Ứng dụng của định lý Minimax cho bài toán tối ưu với ràng buộc phân bổ nguồn lực

Bài viết "Ứng dụng của định lý Minimax cho bài toán tối ưu với ràng buộc phân bổ nguồn lực" trình bày việc ứng dụng định lý Minimax của von Neumann và một mở rộng cho định lý minimax dưới dạng bất đối xứng của giáo sư Hoàng Tụy vào nghiên cứu bài toán tối ưu với ràng buộc phân bổ nguồn lực.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)