Việc sử dụng danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong một số truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan

Bài viết tiến hành tìm hiểu việc nhà văn Nguyễn Công Hoan sử dụng các danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong các truyện ngắn của ông. Phân tích, đánh giá các danh từ riêng này trên cả ba bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng để từ đó thấy được giá trị cũng như dụng ý nghệ thuật của nhà văn.