Xác định bộ hệ số khí động phục vụ bài toán mô phỏng động lực học bay của máy bay không người lái Orbiter 2

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định bộ hệ số khí động của máy bay không người lái loại nhỏ (MUAV) Orbiter 2 dựa trên phần mềm mô phỏng số Ansys Fluent và chương trình tính toán khí động Digital Datcom. So sánh, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp và kết quả thu được để đưa ra kết luận về việc sử dụng bộ hệ số khí động phục vụ cho bài toán mô phỏng động lực học bay.