Xúc tác L-prolinamide ứng dụng trong phản ứng Mannich

Bài viết trình bày kết quả về khả năng xúc tác của L-prolinamide trong phản ứng Mannich để tổng hợp hợp chất b-amino carbonyl 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one. Kết quả cho thấy L-prolinamide có khả năng xúc tác cho phản ứng Mannich. Xúc tác prolinamide và sản phẩm b-amino carbonyl được định danh bằng phổ IR và 1H-NMR.