• Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Các vấn đề chung của thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Các vấn đề chung của thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 1: Các vấn đề chung của thống kê. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Khái niệm và vai trò của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, quá trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 7: Chỉ số

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 7: Chỉ số

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 7 cung cấp kiến thức về chỉ số. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và phân loại, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Các tham số thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Các tham số thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Các tham số thống kê. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các tham số đo độ tập trung, các tham số đo độ biến thiên tiêu thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   75 p tgu 22/03/2017 1 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 4: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, thống kê lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   78 p tgu 22/03/2017 1 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Tổng hợp thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Tổng hợp thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Tổng hợp thống kê. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng), biểu đồ cành lá (dùng đối với số liệu định lượng), phân tổ thống kê, bảng thống kê và đồ thị thống kê.

   49 p tgu 22/03/2017 1 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 6: Dãy số thời gian

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 6: Dãy số thời gian

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 6: Dãy số thời gian. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng, một số phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p tgu 22/03/2017 0 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Hồi qui và tương quan

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Hồi qui và tương quan

  Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 5: Hồi qui và tương quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Mối liên hệ giữa các hiện tượng và phương pháp hồi qui tương quan, liên hệ tương quan tuyến tính, liên hệ tương quan phi tuyến. Mời tham khảo.

   72 p tgu 22/03/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá TSCĐ, khấu hao tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p tgu 22/03/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian, giá trị tương lai của tiền, đường thời gian, giá trị hiện tại của tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 22/03/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p tgu 22/03/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động" trình bày các nội dung: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong nghiệp.

   9 p tgu 22/03/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tgu 22/03/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số