Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư, giá trị thặng dư siêu ngạch, quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy tư bản, quy luật cấu tạo hữu cơ tư bản (C/V ) ngày càng tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.