Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 5 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

Chương 5 - Kinh tế thị trường định hướng XHCN & quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm & đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.