Điều khiển bám vị trí hệ phi tuyến có tham số trễ theo trạng thái và tín hiệu đầu vào với bộ điều khiển tuyến tính từng đoạn

Bài toán điều khiển bám tiệm cận vị trí cho hệ phi tuyến có tham số trễ theo cả trạng thái và tín hiệu điều khiển luôn là một thách thức. Bài báo này giới thiệu một phương pháp giải quyết bài toán vừa nêu. Phương pháp đề xuất này được xây dựng trên nền nguyên lý tuyến tính hóa từng đoạn với bộ điều khiển phản hồi trạng thái LQR trượt dọc trên trục thời gian.