Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khai thác đến độ êm dịu của hành khách

Độ êm dịu của hành khách là một trong các chỉ tiêu quan trọng trong chất lượng xe khách. Để phân tích ảnh hưởng của điều kiện khai thác đến độ êm dịu của hành khách, mô hình động lực không gian với 9 bậc tự do (DOF) của xe khách được thiết lập để mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng. Gia tốc bình phương trung bình của ghế hành khách ở giữa xe và cuối xe được chọn làm mục tiêu để đánh giá dựa theo tiêu chuẩn ISO 2631-1(1997).