Ebook Mô thức mới cho thị trường tài chính: Phần 1 - NXB Tri thức

Phần 1 ebook gồm các chương chính: Ý tưởng cốt lõi, tự truyện của một triết gia bất thành, thuyết phản hồi, tính phản hồi trong thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.