Ebook Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 1 - NXB Lao động

Ebook "Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn" Cuốn sách giải thích rõ ràng các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cán bộ xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, sách còn có các văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ chuyên trách và công chứng cấp xã. Phần 1 là các câu hỏi về Cán bộ công chức cấp xã Cán bộ công chức cấp xã Bầu cử, tuyển dụng cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ...
.