Ebook Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2 - NXB Lao động

Phần 2 cuốn sách "Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn" trình bày các nội dung sau: một số văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã bao gồm các nghị định, thông tư, quyết định của chính phủ và các bộ ngành liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung.