Ebook Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam" tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nền kinh tế đi sau, để làm rõ vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế với CNH, xác định rõ vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.