• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng cung cấp các kiến thức người học có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p tgu 08/01/2017 104 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thu Ngọc

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

   7 p tgu 08/01/2017 80 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán, lập BCTC đơn giản; một số tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p tgu 08/01/2017 102 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Nguyễn Thu Ngọc

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại; mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại; tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p tgu 08/01/2017 174 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính; khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính; các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính; những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p tgu 08/01/2017 93 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng giúp người học nhắc lại một số khái niệm về kế toán, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p tgu 08/01/2017 82 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p tgu 08/01/2017 90 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ, nguyên tắc và kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho,...

   58 p tgu 22/12/2016 119 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 - Kế toán tiền và các khoản phải thu (Accounting for cash & receivables). Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC.

   54 p tgu 22/12/2016 102 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 5 - Kế toán bất động sản đầu tư (Investment property). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, phân biệt với bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản và thành phẩm bất động sản; hiểu được đặc điểm và yêu cầu quản lý đối với bất động...

   48 p tgu 22/12/2016 118 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 - Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ (Accounting for manufacturing and service activities). Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Phân biệt được chi phí và giá thành; hiểu được qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hai hệ thống hạch toán hàng tồn kho khác nhau: kê khai thường xuyên và kiểm...

   101 p tgu 22/12/2016 102 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 - Tổng quan về kế toán tài chính (An overview of financial accounting). Mục tiêu của chương này là giúp cho người đọc có một cái nhìn khái quát về: Vai trò, đối tượng cung cấp thông tin của kế toán nói chung và của kế toán tài chính nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p tgu 22/12/2016 116 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số