• Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 5 - Kế toán nợ phải trả (Liabilities). Nội dung chính trong chương này gồm: Những vấn đề chung, Kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả,...

   40 p tgu 22/12/2016 130 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 6 - Kế toán vốn chủ sở hữu (Shareholders’ Equity). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nhận biết được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, xác định được nguồn hình thành và mục đích sử dụng nguồn vốn, tổ chức kế toán các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn chủ sở hữu, trình bày...

   31 p tgu 22/12/2016 93 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 3 - Kế toán hoạt động xây lắp (Accounting for Construction Companies). Nội dung chính trong chương này gồm: Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kế toán bảo hành công trình xây...

   60 p tgu 22/12/2016 127 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 - Kế toán giao dịch ngoại tệ (Accounting for foreign transaction). Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Nhận biết các giao dịch ngoại tệ; hiểu được nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái; ghi chép lĩnh vực thu, chi ngoại tệ, hoạt động xuất nhập khẩu khi ghi nhận ban đầu và báo cáo...

   69 p tgu 22/12/2016 127 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 7 - Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả (Accounting for borrowings & provisions). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu, phân biệt được các khoản nợ vay, dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng; kế toán nợ đi vay; kế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp; kế toán dự phòng phải trả; trình bày thông tin các khoản nợ vay, dự phòng phải...

   59 p tgu 22/12/2016 104 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 7 - Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh (Merchandising activities & income summary). Sau khi học chương này, người học có khả năng hiểu và thực hiện các nội dung sau: Quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại, phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao dịch mua và bán hàng...

   96 p tgu 22/12/2016 94 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 - Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Chương này giúp người học nắm bắt được các nội dung: Tổng quan về đầu tư XDCB tại đơn vị chủ đầu tư; tổ chức kế toán chi phí đầu tư XDCB; nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB và tính giá các loại tài sản hình thành sau khi đầu tư; trình bày thông tin về tình hình đầu...

   20 p tgu 22/12/2016 108 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 6 - Kế toán thuê tài sản (Accouting of leases). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Phân biệt TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động, hiểu cách xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chính, hiểu cách ghi nhận và trình bày thông tin về TSCĐ cho thuê và đi thuê (thuê hoạt động và thuê tài chính), hiểu cách thu thập chứng từ...

   80 p tgu 22/12/2016 96 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 8 - Kế toán công ty cổ phần (Accounting for Shareholders’ Equity). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu khái niệm và cơ cấu hoạt động của công ty cổ phần; hiểu khái niệm và cách phân loại cổ phiếu; ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ, hủy bỏ cổ phiếu, chia cổ tức tại công ty CP;...

   30 p tgu 22/12/2016 98 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho người học kiến thức về nội dung và phương pháp luận tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó vận dụng tổ chức công tác kế toán cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể trong thực tế.

   27 p tgu 22/12/2016 127 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 4 - Bảng cân đối kế toán. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nắm được các nội dung sau: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính; mục đích, nội dung của bảng cân đối kế toán trong hệ thống báo cáo tài chính; nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập bảng cân đối kế toán, từ đó có thể lập và sử dụng được thông...

   25 p tgu 22/12/2016 116 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này bạn có thể: Giải thích mục đích của hoạt động đầu tư tài chính, giải thích sự khác biệt giữa các loại hình đầu tư tài chính và ảnh hưởng đến BCTC, trình bày phương pháp xử lý các nghiệp vụ đầu tư tài chính theo phương pháp giá gốc trên hệ thống tài...

   107 p tgu 22/12/2016 119 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số