• Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 9: Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ cách mạng tháng Tám đến nay" tìm hiểu những quan điểm khác nhau về xây dựng Nhà nước thời kỳ này; lý do Đảng ta lựa chọn con đường xây dựng Nhà nước kiểu mới; các nét cơ bản về chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội qua các giai đoạn...

   32 p tgu 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 4: Nhà nước và pháp luật Ngô, Đinh, Tiền Lê – Giai đoạn củng cố nền độc lập và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền" phân tích để thấy được cách thức tổ chức chính quyền ở trung ương và địa phương trong các giai đoạn: Ngô – Đinh – Tiền Lê; kỹ thuật lập pháp và...

   20 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 5: Nhà nước và pháp luật thời kỳ Lý – Trần – Hồ (thế kỷ XI- XV)" được biên soạn nhằm tìm hiểu cách thức tổ chức chính quyền trung ương và địa phương trong giai đoạn triều Lý – Trần – Hồ; các hình thức pháp luật tồn tại trong thời kỳ này; thành tựu pháp luật thời kỳ này trên...

   18 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 7: Nhà nước và pháp luật thời Nguyễn (1802–1858)" để tìm hiểu vị trí, thẩm quyền của người đứng đầu trong triều đình nhà Nguyễn; phân tích để thấy được cách thức tổ chức chính quyền trung ương và chính quyền địa phương của nhà Nguyễn; thành tựu pháp...

   17 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 1: Nhập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam" phân tích, đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu của Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam; ý nghĩa lịch sử của việc nghiên cứu Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

   12 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 6: Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê (thế kỷ XV-XVI)" trình bày cách thức tổ chức chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lê sơ và thời kỳ nội chiến phân liệt; nội dung cơ bản và những nét đặc sắc trong kỹ thuật lập pháp thời kỳ này; nội dung cơ bản của Bộ luật Quốc triều...

   33 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 2: Nhà nước và pháp luật Việt Nam" quy luật chung của sự ra đời Nhà nước và nét đặc thù trong quá trình hình thành Nhà nước đầu tiên ở Việt Nam; tình hình phân hóa xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước thời dựng nước; tình hình pháp luật thời kỳ này.

   20 p tgu 28/02/2021 4 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 3: Nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc" để nắm chính sách về chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội của chính quyền đô hộ; những ảnh hưởng từ chính sách chính trị – kinh tế – xã hội, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, tình hình pháp luật thời Bắc...

   19 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 8: Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc" đánh vị thế của triều Nguyễn thời kỳ Pháp thuộc; xác định được tính chất và nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật do thực dân Pháp đặt ra để cai trị thuộc địa. Qua đó hiểu được bản chất của bộ máy cai trị và hệ thống...

   25 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 - ThS. Lê Thị Giang

  Thông qua "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu" người học nắm được khái niệm giao dịch dân sự; các kiến thức về phân loại giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; nội dung, kiến thức liên...

   36 p tgu 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 4 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 4 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 4: Tài sản và quyền sở hữu" phân tích khái niệm tài sản; phân loại được tài sản; bản chất của mỗi một loại tài sản; cách thức phân loại vật trong Bộ luật dân sự năm 2015; các nội dung lý luận cũng như pháp lý về quyền sở hữu.

   59 p tgu 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 2 - ThS. Lê Thị Giang

  Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 2 - ThS. Lê Thị Giang

  "Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam - Bài 2: Chủ thể quan hệ pháp luật Dân sự" trình bày quy định của pháp luật về cá nhân; Nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật Dân sự; phân tích được các quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 về pháp nhân; xác định đúng vai trò của hộ gia đình, tổ hợp tác trong Bộ Luật dân sự năm 2015.

   41 p tgu 28/02/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số