• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được khái niệm, vai trò, kiến trúc của cơ sở dữ liệu; Vai trò, chức năng, cách thức sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server); Các mô hình dữ liệu; Đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 30/11/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu; Quá trình phát triển của cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p tgu 30/11/2022 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mô hình dữ liệu; Quá trình thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể kết hợp; Mô hình dữ liệu quan hệ; Các khái niệm về khóa; Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p tgu 30/11/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu đại số quan hệ; Phép toán tập hợp; Phép chọn; Phép chiếu; Phép tích Cartesian (Cartesian Product); Phép kết; Phép chia; Các phép toán khác; Các thao tác cập nhật trên quan hệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p tgu 30/11/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa dữ liệu; Truy vấn dữ liệu; Cập nhật dữ liệu; Khung nhìn (view); Chỉ mục (index);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về phép tính quan hệ; Phép tính quan hệ trên bộ; Phép tính quan hệ trên miền;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm ràng buộc toàn vẹn; Các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn; Phân loại ràng buộc toàn vẹn; Cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Giới thiệu về lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao thức Internet; Giao thức TCP; Giao thức UDP; Hệ thống phân giải tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p tgu 30/11/2022 5 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 Lập trình Socket, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm socket; Giới thiệu Winsock; Kiến trúc và đặc tính của Winsock; Lập trình với các hàm cơ bản của WinSock. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Giới thiệu lập trình đa luồng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi tạo và thực thi các luồng trên Windows; Đồng bộ và tránh xung đột trong lập trình đa luồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 Các phương pháp vào ra trong lập trình socket, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các chế độ hoạt động của Winsock; Phương pháp vào ra sử dụng lập trình đa luồng; Phương pháp vào ra sử dụng hàm select; Phương pháp vào ra sử dụng hàm AsyncSelect; Phương pháp vào ra sử dụng hàm EventSelect; Phương pháp vào ra sử...

   74 p tgu 30/11/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 - Lê Bá Vui

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 Tìm hiểu và cài đặt một số giao thức phổ biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao thức HTTP; Giao thức FTP; Tìm hiểu giao thức POP3

   51 p tgu 30/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số