• Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 3 - Hệ thống máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các thành phần cơ bản của máy tính, hoạt động cơ bản của máy tính, bus máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p tgu 30/05/2021 59 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 4 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 4 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 4 - Số học máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biểu diễn số nguyên, phép cộng và phép trừ số nguyên, phép nhân và phép chia số nguyên, số dấu phẩy động.

   60 p tgu 30/05/2021 57 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 5 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 5 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 5 - Kiến trúc tập lệnh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về kiến trúc tập lệnh, lệnh hợp ngữ và toán hạng, mã máy, cơ bản về lập trình hợp ngữ, các phương pháp định địa chỉ, dịch và chạy chương trình hợp ngữ.

   116 p tgu 30/05/2021 58 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 6 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 6 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 6 - Bộ xử lý. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổ chức của CPU, thiết kế đơn vị điều khiển, kỹ thuật đường ống lệnh, ví dụ thiết kế bộ xử lý theo kiến trúc MIPS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p tgu 30/05/2021 64 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 7 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 7 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 7 - Bộ nhớ máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan hệ thống nhớ, bộ nhớ chính, bộ nhớ đệm (cache), bộ nhớ ngoài, bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p tgu 30/05/2021 60 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 8 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 8 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 8 - Hệ thống vào-ra. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về hệ thống vào-ra, các phương pháp điều khiển vào-ra, nối ghép thiết bị vào-ra. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p tgu 30/05/2021 49 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 9 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 9 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 9 - Các kiến trúc song song. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại kiến trúc máy tính, đa xử lý bộ nhớ dùng chung, đa xử lý bộ nhớ phân tán, bộ xử lý đồ họa đa dụng.

   32 p tgu 30/05/2021 60 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 4 - Lệnh vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình. Chương 4 gồm có các nội dung: Lệnh vào/ra dữ liệu, lệnh lựa chọn, lệnh lặp, lệnh break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p tgu 30/03/2021 72 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 06 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 06 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 6 - Kiểu cấu trúc và kiểu liệt kê. Chương này trình bày những nội dung như: Khái niệm về kiểu cấu trúc, khai báo kiểu cấu trúc, khai báo biến cấu trúc, truy nhập các thành phần của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, phép gán biến cấu trúc, mảng cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p tgu 30/03/2021 56 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 08 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 08 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 8 - Hàm trong C. Chương 8 gồm có các nội dung: Khai báo hàm, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, con trỏ trỏ tới hàm, xây dựng thư viện hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p tgu 30/03/2021 61 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 03 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 03 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 3 - Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Chương 3 gồm có các nội dung: Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p tgu 30/03/2021 53 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 02 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 02 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 2 - Các kiểu dữ liệu cơ sở. Chương 2 gồm có các nội dung: Khái niệm về kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu trong C, các kiểu dữ liệu cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p tgu 30/03/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số