Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 7: Phép kiểm chi bình phương (Chi square test)

Nội dung bài giảng "Phép kiểm chi bình phương" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm chi bình phương, bảng tính online, ODDS Ratio Online và bảng tính giá trị tới hạn của phân phối.