Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan bò tại huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk và hiệu lực điều trị của một số loại thuốc

Mục tiêu đề tài: Xác định một số chỉ tiêu dịch tễ bệnh sán lá gan ở bò tại huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk (bao gồm tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, triệu chứng, bệnh tích lâm sàng của bệnh), đánh giá hiệu lực điều trị sán lá gan của Han-dertil-B; Vimefasci; Bio-xinil.