Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 8: Phép kiểm T Student

Nội dung bài giảng "Phép kiểm T Student" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm T Student, kiểm định giả thuyết, phép kiểm T và ứng dụng phép kiểm T trong SPSS.