Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Phần 1

Tài liệu Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Đoàn Đức Lương biên soạn. Tài liệu trình bày những vấn đề lý luận, pháp luật tố tụng về giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế và phương hướng hoàn thiện pháp luật ở giai đoạn xét xử này. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu qua phần 1 sau đây.