Ebook Những vấn đề lý luận và thực tiễn Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế: Phần 2

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn qua phần 2 sau đây. Phần 2 gồm nội dung chương 2, chương 3 trình bày pháp luật tố tụng về giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế và phương hướng hoàn thiện pháp luật ở giai đoạn xét xử này.