• Bài giảng Thực hành Vi sinh môi trường: Phần 2 - ThS. Hồ Bích Liên

  Bài giảng Thực hành Vi sinh môi trường: Phần 2 - ThS. Hồ Bích Liên

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Thực hành Vi sinh môi trường: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật trên kính hiển vi; Phân loại vi sinh vật bằng phương pháp Nhuộm Gram; Định lượng Coliform tổng số trong nước thải bằng phương pháp MPN; Kiểm tra E.coli trong mẫu đất. Mời các bạn...

   33 p tgu 26/04/2023 4 0

 • Giáo trình Toán kinh tế: Phần 2 - Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Toán kinh tế: Phần 2 - Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán kinh tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán tối ưu; phân tích động; phương pháp giải một số loại phương trình vi phân cấp một;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p tgu 26/04/2023 5 0

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh môi trường: Phần 1 - ThS. Hồ Bích Liên

  Bài giảng Thực hành Vi sinh môi trường: Phần 1 - ThS. Hồ Bích Liên

  Bài giảng Thực hành Vi sinh môi trường: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các quy tắc an toàn khi thực hành vi sinh vật; Giới thiệu kính hiển vi quang học và quan sát vi sinh vật trong môi trường nước bằng kính hiển vi; Chuẩn bị dụng cụ-pha chế môi trường dinh dưỡng; Xác định tổng vi sinh vật và Phân lập vi sinh vật trong chất thải...

   39 p tgu 26/04/2023 5 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 Thu thập dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dữ liệu; Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu; Điều tra thống kê; Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 31/01/2023 16 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 Những vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của thống kê; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Quy trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 Trình bày dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tổ; Bảng tần số; Bảng tần số kết hợp; Biểu đồ, đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 Chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chỉ số thời gian; Chỉ số không gian; Hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p tgu 31/01/2023 11 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối – số tương đối; Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung; Các đặc trưng mô tả phân bố; Các đặc trưng phản ảnh phân tán; Sử dụng máy tính Casio; Các phân vị xác suất tham số. Mời các bạn cùng...

   31 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 Dãy số thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Các đặc trưng mô tả; Dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 31/01/2023 11 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 ước lượng tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về ước lượng; ước lượng một tham số tổng thể; ước lượng hai tham số tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 Kiểm định giả thuyết tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kiểm định một tham số tổng thể; Kiểm định hai tham số tổng thể; Kiểm định số nhiều tham số tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tgu 31/01/2023 15 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 Kiểm định không tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kiểm định Wilcoxon; Kiểm định Mann – Whitney; Kiểm định Kruskal – Wallis; Kiểm định Chi bình phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p tgu 31/01/2023 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số