• Bài giảng Kinh tế quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế

  Bài giảng Kinh tế quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   86 p tgu 21/04/2022 71 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ gồm 9 chương, cung cấp kiến thức cơ bản như: những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   142 p tgu 21/04/2022 56 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 trình bày về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, giám đốc tài chính doanh nghiệp.

   35 p tgu 30/08/2021 73 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về giá trị thời gian của tiền. Các nội dung chính trong chương này gồm: Lãi suất, lãi đơn và lãi kép; dòng tiền (chuỗi tiền tệ); giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền; mô hình dòng tiền chiết khấu. Mời các bạn cùng...

   31 p tgu 30/08/2021 73 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Báo cáo tài chính và hệ số tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Báo cáo tài chính và hệ số tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về báo cáo tài chính và hệ số tài chính. Những nội dung cụ thể trong chương gồm: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các hệ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp, phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn, những chú ý khi sử dụng các hệ số tài chính.

   54 p tgu 30/08/2021 62 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5 giới thiệu về công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Công cụ tài chính phái sinh, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 30/08/2021 62 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quyết định đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quyết định đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư

  Chương 6: Quyết định đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư. Những nội dung chính trong chương gồm: Đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn, dòng tiền của dự án đầu tư, các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án đầu tư.

   28 p tgu 30/08/2021 65 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

  Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Những nội dung chính trong chương gồm: Các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, Điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p tgu 30/08/2021 47 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về đầu tư tài chính của doanh nghiệp, trái phiếu và đầu tư trái phiếu, cổ phiếu thường và đầu tư cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và đầu tư cổ phiếu ưu đãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 30/08/2021 58 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10 trình bày về nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp, những điểm lợi và bất lợi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn.

   29 p tgu 30/08/2021 54 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11 cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung chủ yếu sau: Nguồn vốn bên trong, nguồn vốn bên ngoài, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, vay dài hạn, thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 30/08/2021 54 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 13 trình bày về đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn tối ưu. Mời các bạn tham khảo.

   35 p tgu 30/08/2021 68 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số