• Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat hữu hạn không đơn định; khái niệm; sự tương đương giữa NFA và DFA; định nghĩa hình thức; toán tử chính quy với NFA;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p tgu 28/12/2021 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về biểu thức chính quy; khái niệm của biểu thức chính quy; định nghĩa hình thức; sự tương đương với ôtômat hữu hạn; ôtômat hữu hạn không đơn định suy rộng (GNFA);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p tgu 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ không chính quy; khái niệm ngôn ngữ không chính quy; độ dài dẫn xuất; bổ đề bơm (Pumping Lemma);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p tgu 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về văn phạm phi ngữ cảnh; khái niệm văn phạm phi ngữ cảnh; định nghĩa hình thức; văn phạm nhập nhằng; dạng chuẩn tắc Chomsky; cây dẫn xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p tgu 28/12/2021 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat đẩy xuống; khái niệm ôtômat đẩy xuống; định nghĩa hình thức; sự tương đương với CFG; biểu đồ trạng thái của PDA; ngôn ngữ không phi ngữ cảnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p tgu 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về máy Turing; khái niệm máy Turing; định nghĩa hình thức; ngôn ngữ của Turing Machine; cấu trúc dữ liệu Turing Machine; thành phần của Turing Machine; trạng thái hoạt động của Turing Machine;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p tgu 28/12/2021 27 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về các biến thể của máy Turing; máy Turing tùy chọn tại chỗ; máy Turing bán vô hạn; máy Turing đa băng; máy Turing không đơn định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p tgu 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về định nghĩa giải thuật; khái niệm định nghĩa giải thuật; bài toán của Hilbert; luận đề Church-Turing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p tgu 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 11 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 11 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 11 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về các ngôn ngữ quyết định được; các bài toán quyết định được với ngôn ngữ chính quy; các bài toán quyết định được với ngôn ngữ phi ngữ cảnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p tgu 28/12/2021 27 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 12 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 12 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 12 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các bài tập để các bạn ôn tập, nắm vững kiến thức về ngôn ngữ tương đương, biểu thức chính quy, đưa ra được biểu đồ trạng thái của DFA tương đương với NFA, đưa ra PDA đoán nhận ngôn ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   5 p tgu 28/12/2021 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 13 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 13 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 13 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về bài toán dừng; máy Turing vạn năng; phương pháp chéo hóa; ngôn ngữ đoán nhận được bởi Turing; ngôn ngữ vạn năng; ngôn ngữ không là Turing-recognizable;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p tgu 28/12/2021 15 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 14 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 14 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 14 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về quy dẫn; các bài toán không quyết định được, bài toán kiểm tra rỗng; quy dẫn thông qua lịch sử tính toán; bài toán PCP; quy dẫn ánh xạ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   35 p tgu 28/12/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số