• Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 1 của bài giảng Hành vi tổ chức giới thiệu chung về hành vi tổ chức. Mục tiêu chương này nhằm định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh công việc của nhà quản lý,...và một số nội dung liên quan khác.

   30 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2 trình bày những cơ sở của hành vi cá nhân. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, biết xác định hai dạng khả năng của cá nhân, nắm bắt được những ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học...

   50 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 8 của bài giảng Hành vi tổ chức trình bày những kiến thức về lãnh đạo trong một nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình, tìm hiểu về các học thuyết hành vi, mô tả mô hình của Fiedler,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức chương 5 trang bị cho người học những học những hiểu biết về động viên người lao động. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày quy trình động viên; mô tả bậc thang nhu cầu của Maslow, giới thiệu học thuyết X, học thuyết Y; trình bày học thuyết hai nhân tố,...và các nội dung khác.

   42 p tgu 19/04/2017 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng chương 4 đề cập đến giá trị, thái độ và hài lòng với công việc. Sau khi kết thúc chương này chúng ta có thể: Phân biệt giữa giá trị sau cùng và giá trị phương tiện, liệt kê những giá trị chủ yếu của lực lượng lao động ngày này, xác định 5 phạm trù văn hóa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về nhận thức và ra quyết định cá nhân. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích hai người khác nhau nhìn cùng một sự việc và diễn giải khác nhau như thế nào, trình bày 3 nhân tố của quy kết, trình bày 3 nhân tố của quy kết,... Mời các bạ cùng tham khảo.

   24 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức chương 9 đề cập đến quyền lực và mâu thuẫn trong nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm làm rõ sự tương phản giữa lãnh đạo và quyền lực, xác định bốn dạng quyền lực cơ bản, làm rõ những nguyên nhân tạo nên tính phụ thuộc trong mối quan hệ quyền lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 7 cung cấp những kiến thức về truyền thông trong nhóm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các chức năng của truyền thông, mô hình quy trình truyền thông, đường truyền thông, 3 dạng truyền thông chính thức,...và một sô nội dung liên quan khác.

   26 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 6 trình bày những cơ sở hành vi của nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 10 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 10 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 10 trình bày về cơ cấu tổ chức. Mục tiêu của chương này gồm có: Trình bày những yếu tố xác định cơ cấu tổ chức, trình bày những đặc điểm của các dạng cơ cấu tổ chức, tìm ra tính tương phản giữa cơ cấu cơ học và cơ cấu hữu cơ, trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 11 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 11 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

  Chương 11 của bài giảng Hành vi tổ chức đề cập đến văn hóa trong tổ chức. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt...

   18 p tgu 19/04/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 4 - Võ Thị Xuân Hạnh (tt)

  Bài giảng Quản trị ngoại thương: Chương 4 - Võ Thị Xuân Hạnh (tt)

  Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 4: Đàm phán hợp đồng ngoại thương (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại hợp đồng ngoại thương bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng gia công quốc tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p tgu 19/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số