• Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 1: Tổng quan về Lập trình giao diện Java

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 1: Tổng quan về Lập trình giao diện Java

  Bài 1 giới thiệu đến người học tổng quan về Lập trình giao diện Java. Nội dung trong bài giảng giúp người học: Giới thiệu gói thư viện AWT, so sánh AWT và Swing, cài đặt Swing trên NetBean, khởi tạo một Java App cơ bản, container Component (JFrame, JPanel). Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tgu 29/10/2019 124 1

 • Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 4: Các thành phần GUI cơ bản

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 4: Các thành phần GUI cơ bản

  Bài 4 - Các thành phần GUI cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: JMenu, JMenuBar, JMenuItem, JPopupMenu, JToolBar, JList, JComboBox, JTable, JTree. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p tgu 29/10/2019 95 0

 • Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 6: JDBC

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 6: JDBC

  Bài 6 tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về JDBC. Mục tiêu trong bài giảng này giúp người học có thể sử dụng JTextField và JComboBox để hiển thị dữ liệu từ Database, sử dụng JTable để hiển thị dữ liệu từ Database.

   21 p tgu 29/10/2019 97 0

 • Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 2: Các thành phần GUI cơ bản

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 2: Các thành phần GUI cơ bản

  Bài 2 giới thiệu đến người học các thành phần GUI cơ bản. Nội dung trong bài giảng giúp người học: Phương thức chung của các component trong SWING, một số Swing component (JTextfield, JLabel,JButton, JCheckBox, JRadioButton,JTextArea, JPasswordField), modal và non – modal dialog, custom dialog.

   40 p tgu 29/10/2019 104 0

 • Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 3: Layout manager

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 3: Layout manager

  Bài 3 giới thiệu về quản lý bố cục: FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, CardLayout, BoxLayout, GridBagLayout, SpringLayout, GroupLayout, TabbedPaneLayout, SplitPaneLayout. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   23 p tgu 29/10/2019 105 0

 • Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 5: Giới thiệu JDBC

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 5: Giới thiệu JDBC

  Bài giảng Lập trình Java 3 - Bài 5: Giới thiệu JDBC. Nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Giới thiệu chung về JDBC, trình điều khiển JDBC, các lớp tác vụ cơ bản của JDBC, quản lý transaction, xử lý đa người dùng

   30 p tgu 29/10/2019 106 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 5: Enumeration, autoboxing, static import và annotations

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 5: Enumeration, autoboxing, static import và annotations

  Enum trong java là một kiểu dữ liệu đặc biệt của Java được sử dụng để định nghĩa các tập hợp các hằng số. Cụ thể hơn, Java enum là một kiểu đặc biệt của lớp trong java. Một enum có thể chứa các trường, phương thức và Constructor. Bài 5 sẽ trang bị cho người học kiến thức về enumeration, autoboxing, static import và annotations trong Java. Mời các...

   30 p tgu 29/10/2019 86 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 6: Genegic

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 6: Genegic

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 6 giới thiệu về genegic trong lập trình Java. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Khái niệm genegics, ưu điểm genegics, tạo class generic và method, giới hạn kiểu dữ liệu, các ký hiệu đại diện, generic method, generic interface, một số hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p tgu 29/10/2019 107 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng này tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng (formatting and localization tags), các thẻ XML (XML Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p tgu 29/10/2019 99 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 3.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 3.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3.1: MVC. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Mô hình lập trình truyền thống, mô hình MVC, ứng dụng MVC minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p tgu 29/10/2019 110 0

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 1: Packages và Interfaces

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 1: Packages và Interfaces

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 1 trang bị cho người học kiến thức về packages và interfaces. Nội dung trình bày của bài học gồm: Packages, phạm vi truy cập, sử dụng package, các package thư viện, class abstract, interfaces. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tgu 29/10/2019 63 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 4.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài 4.1: JSP - Standard Tag Library (JSTL). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), các thẻ cơ bản (Core Tags), các thẻ định dạng và địa phương hóa (Formatting and Localization Tags), các thẻ SQL (SQL Tags),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p tgu 29/10/2019 94 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số