• Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 5: Tố tụng cạnh tranh" được biên soạn nhằm thông tin đến người học những vấn đề chung về tố tụng cạnh tranh; chủ thể của tố tụng cạnh tranh; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

   29 p tgu 28/02/2021 48 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 4 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 4: Bộ máy thực thi luật cạnh tranh" tìm hiểu về hội đồng cạnh tranh; cơ quan quản lý cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập.

   18 p tgu 28/02/2021 54 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 7 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Luật dân sự" được biên soạn giúp người học khái niệm luật dân sự; quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm nhân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; quyền thừa kế.

   32 p tgu 28/02/2021 65 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 3 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" tìm hiểu nguồn gốc pháp luật; bản chất của pháp luật; kiểu pháp luật; hình thức pháp luật.

   23 p tgu 28/02/2021 61 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 4 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và hệ thống pháp luật" tìm hiểu quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; hệ thống pháp luật.

   40 p tgu 28/02/2021 60 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 2 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biến soạn nhằm thông tin đến người học kiến thức cơ quan quyền lực nhà nước; chủ tịch nước; cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát.

   11 p tgu 28/02/2021 55 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 1 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" giúp học viên hiểu được nguồn gốc, bản chất của nhà nước; đặc điểm của nhà nước; chức năng của nhà nước; các kiểu nhà nước và hình thức nhà nước.

   30 p tgu 28/02/2021 54 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" để nắm chi tiết các nội dung về thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý.

   31 p tgu 28/02/2021 68 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 - ThS. Đào Ngọc Báu" giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật Hành chính và Luật Hình sự, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, tội phạm và hình phạt.

   48 p tgu 28/02/2021 62 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 4: Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự" để nắm chắc kiến thức, khái niệm chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh và các hoạt động chứng minh; khái niệm, thuộc tính của chứng cứ, nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự.

   20 p tgu 27/01/2021 76 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 1: Khái niệm và các nguyên tắc của luật Tố tụng dân sự Việt Nam" tìm hiểu khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân sự và Luật Tố tụng dân sự; quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự và phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự; các nguyên tắc điều chỉnh...

   22 p tgu 27/01/2021 71 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 3: Cơ quan, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng" thông tin đến các bạn sinh viên cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng dân sự, việc thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự; người tham gia tố tụng dân sự, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng dân sự.

   32 p tgu 27/01/2021 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số