• Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được các yếu tố cần phân tích nhằm thiết kế kênh phân phối. Hiểu được các nội dung cơ bản của thiết kế kênh phân phối. Hiểu được quy trình thiết kế kênh phân phối tối ưu. Nắm được được phương pháp tìm kiếm và lựa chọn thành viên kênh.

   33 p tgu 29/09/2021 29 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được vai trò, vị trí của chiến lược kênh phân phối hoạt động marketing. Hiểu được các nội dung cơ bản của chiến lược kênh phân phối. Nắm được quy trình xây dựng chiến lược kênh phân phối theo phương pháp Best X.

   39 p tgu 29/09/2021 28 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 Phân phối hàng hoá vật chất với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được nội dung phân phối hàng hoá vật chất; Hiểu được mức độ dịch vụ của hệ thống vật chất và xây dựng chiến lược cung ứng dịch vụ trong phân phối vật chất; Hiểu và có khả năng phân tích chi phí hoạt động trong phân phối...

   30 p tgu 29/09/2021 26 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được sự thống nhất giữa các bộ phận của chiến lược marketing hỗn hợp. Hiểu được sự phối hợp giữa các công cụ marketing trong quản lý KPP và thực hiện quản lý KPP hiệu quả.

   54 p tgu 29/09/2021 27 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu các mối quan hệ và hành vi trong kênh phân phối; nền tảng, cơ sở của các mối quan hệ và hành vi đó. Hiểu được tác động của các yếu tố môi trường đến kênh phân phối. Vận dụng trong việc ra các quyết định quản trị kênh phân phối.

   48 p tgu 29/09/2021 24 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 là giúp sinh viên hiểu được các chủ thể tham gia vào KPP; vai trò, chức năng của các chủ thể đó. Hiểu được đặc điểm hoạt động của các thành viên kênh từ đó giúp ra quyết định lựa chọn thành viên kênh và xác định vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên kênh khi ra quyết...

   47 p tgu 29/09/2021 27 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu bản chất và nội dung các công việc quản lý kênh. Hiểu nội dung, ý nghĩa của hoạt động quản lý các dòng chảy trong kênh. Hiểu và có khả năng vận dụng để khuyến khích thúc đẩy các thành viên kênh.

   43 p tgu 29/09/2021 25 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 - TS. Nguyễn Hoài Long

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 Đánh giá thành viên kênh với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được hoạt động đánh giá thành viên kênh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá thành viên kênh. Hiểu được nội dung kiểm tra/đánh giá thành viên kênh và ứng dụng trong việc thực hiện đánh giá thành viên kênh.

   32 p tgu 29/09/2021 29 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 1 Tổng quan về Quản trị và marketing dịch vụ công cung cấp cho người học những kiến thức như: Dịch vụ và dịch vụ công; Quản trị dịch vụ công; Marketing dịch vụ công; Thách thức của marketing DV công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p tgu 30/08/2021 36 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 5 Chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khoảng cách dịch vụ; Kỳ vọng của khách hàng đối với dịch vụ; Cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ; Khắc phục sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p tgu 30/08/2021 36 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 2 Chiến lược và môi trường hoạt động dịch vụ công cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về chiến lược; Môi trường hoạt động của dịch vụ công; Hành vi của khách hàng sử dụng DV công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p tgu 30/08/2021 35 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 4 Marketing mix đối với dịch vụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế dịch vụ; Định giá dịch vụ; Phân phối dịch vụ; Truyền thông dịch vụ; Con người trong dịch vụ; Quy trình dịch vụ; Yếu tố hữu hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p tgu 30/08/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số