• Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp, phân tích một số yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p tgu 21/05/2023 9 0

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Những điều kiện thương mại quốc tế; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam; thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p tgu 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Vận tải và bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; các chứng từ thường sử dụng trong mua bán hàng hóa quốc tế; thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p tgu 21/05/2023 17 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 1 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Tổng quan về kiểm toán; báo cáo kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên; mục tiêu kiểm toán; bằng chứng kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p tgu 21/05/2023 14 0

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2 - TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên)

  Nối tiếp nội giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; kết thúc cuộc kiểm toán; minh họa về một chu trình kiểm toán cơ bản - Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. Mời các bạn cùng tham...

   101 p tgu 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán tài sản cố định; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động; kế toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm;...

   314 p tgu 26/04/2023 19 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán lợi nhuận và phối hợp lợi nhuận, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính, đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong các đơn vị kinh doanh thương mại; đặc điểm kế toán trong các...

   342 p tgu 26/04/2023 20 0

 • Giáo trình Quản trị nhân lực (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Quản trị nhân lực (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản trị nhân lực" trình bày các nội dung 4 phần đầu bao gồm: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, kế hoạch hóa và bố trí nhân lực, tạo động lực, phát triển và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p tgu 26/04/2023 12 0

 • Giáo trình Quản trị nhân lực (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Quản trị nhân lực (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản trị nhân lực" trình bày các nội dung 3 phần cuối bao gồm: Thù lao và các phúc lợi, quan hệ lao động, an toàn và sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p tgu 26/04/2023 5 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí; phân tích biến động chi phí sản xuất; các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p tgu 26/04/2023 7 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các nội dung: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - khối lượng và lợi nhuận; thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; định giá sản phẩm; phân bổ chi phí bộ...

   209 p tgu 26/04/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số